Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Đề số 2

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Cấu tạo rễ đến bài Quang hợp

Câu 1 Nhận biết

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ


Câu 4 Thông hiểu
Câu 6 Thông hiểu

Trong các phát biểu sau:

(1) Lách vào kẽ đất hút nước và ion khoáng cho cây.

(2) Bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.

(3) Lách vào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy được oxi để hô hấp.

(4) Tế bào kéo dài, lách vào các kẽ đất làm cho bộ rễ lan rộng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của lông hút?


Câu 9 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

Thông thường độ pH trong đất khoảng bao nhiêu là phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất?


Câu 13 Nhận biết

Ion nào điều tiết độ mở khí khổng:


Câu 14 Vận dụng

Khi bón phân với lượng lớn cho cây thì cây thường bị héo. Có bao nhiêu phát biếu sau đây không phù hợp với hiện tượng này?

1. Khi bón nhiều phân cây sẽ sinh trưởng tốt, lá to làm tăng tốc độ thoát hơi nước nên cây bị héo.

2. Bón phân với lượng lớn làm cho áp suất thẩm thấu của dung dịch đất tăng.

3. Khi bón nhiều phân làm cho tốc độ thoát hơi nước của lá tăng dẫn tới cây bị mất nhiều nước.

4. Nếu tiến hành tưới nhiều nước cho cây thì có thể sẽ làm cho cây ít bị héo hơn.


Câu 15 Vận dụng

Mạch rây được cấu tạo từ các tế bào sống có bao nhiêu vai trò sau đây?

1. Tạo dòng di chuyển chậm của các chất.

2. Dễ dàng kiểm soát, phân phối các chất.

3. Các tế bào này sẽ không hút nước và ion khoáng của những tế bào bên cạnh.

4. Bảo vệ ống dẫn trước áp lực sinh ra do lực hút từ sự thoát hơi nước ở lá.