Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Chuyển hóa vật chất và năng lượng - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Cấu tạo của rễ đến bài Quang hợp

Câu 1 Nhận biết

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ


Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Thông hiểu

Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào?

1. Năng lượng là ATP.
2. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất.
3. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi.
4. Enzim hoạt hóa (chất mang).


Câu 5 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng


Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết

Ion nào điều tiết độ mở khí khổng:


Câu 12 Nhận biết

Thành phần nào sau đây không phải là thành phần cấu trúc của lục lạp?

I. Strôma

II. Grana

III. Lizôxôm

IV. Tilacoit


Câu 13 Nhận biết

Qua con đường nào, quá trình thoát hơi nước có vận tốc lớn và được điều chỉnh?


Câu 15 Vận dụng

Người ta tiến hành thí nghiệm trồng 2 cây A và B (thuốc hai loài khác nhau) trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng và tăng nhiệt độ trong nhà kính thì cường độ quang hợp của cây A giảm nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi.
Những điều nào sau đây nói lên được mục đích của thí nghiệm và giải thích đúng mục đích đó?
(1) Mục đích của thí nghiệm là nhằm phân biệt cây C3 và C4.
(2) Khi nhiệt độ và cường độ ánh sángtăng làm cho cây C3 phải đóng khí khổng để chống mất nước làm giảm cường độ quang hợp (cây A).
(3) Mục đích của thí nghiệm có thể nhằm xác định khả năng chịu nhiệt của cây A và B.
(4) Cây C4 (cây B) chịu được điều kiện ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao. Vì thế, cường độ quang hợp của nó không bị giảm.
Phương án trả lời đúng là: