Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2, 3 Cảm ứng, Sinh trưởng và phát triển - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2 Cảm ứng, Chương 3 Sinh trưởng và phát triển

Câu 3 Thông hiểu

Tác động nào của auxin dẫn đến kết quả hướng động của thân và rễ cây?

1. Kích thích sự sinh trưởng giãn của tế bào.

2. Tăng cường độ tổng hợp prôtêin của tế bào.

3. Tăng tốc độ phân chia của tế bào.

4. Làm tế bào lâu già.


Câu 4 Nhận biết

Cơ thể động vật đã xuất hiện tổ chức thần kinh, nhưng đáp ứng không hoàn toàn chính xác bằng cách co rút toàn thân, xảy ra ở:


Câu 9 Thông hiểu

Trong các cây lúa bị mọc vống có thể tìm thấy chất nào với hàm lượng cao hơn bình thường?


Câu 12 Vận dụng
Câu 13 Thông hiểu

Đối với cây lấy thân, lá có thể tăng năng suất bằng cách xử lý ở nồng độ thích hợp


Câu 14 Thông hiểu

Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới, dựa vào kiến thức đã có bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:


Câu 19 Nhận biết

Cho các bộ phận sau:

1. Đỉnh rễ          4. Chồi đỉnh

2. Thân             5. Hoa

3. Chồi nách      6. Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở


Câu 20 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng
Câu 30 Vận dụng cao

Thể vàng sản sinh ra hormone: