Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Lí - Đề số 4

Số câu: 24 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 10

tải về Tải về

Câu 1 Thông hiểu

 Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là


Câu 2 Nhận biết

 Khối lượng Trái Đất, bán kính Trái Đất và hằng số hấp dẫn lần lượt là M, R, G. Biểu thức của gia tốc rơi tự do ở gần mặt đất là


Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Vận dụng

 Phép đo quãng đường đi S của vật rơi tự do có sai số tuyệt đối \(\Delta S = 0,1cm\) và giá trị trung bình là \(\bar S = 10,0cm\). Sai số tỉ đối \(\delta S\) là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng đo, tính bằng phần trăm. Giá trị của \(\delta S\) bằng


Câu 6 Nhận biết

 Đơn vị của hệ số đàn hồi của lò xo là


Câu 7 Vận dụng

 Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc \(2m/{s^2}\), thời gian tăng vận tốc từ \(10m/s\) đến \(40m/s\) bằng


Câu 10 Vận dụng

 Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực?


Câu 11 Thông hiểu

 Một vật chuyển động thẳng có phương trình \(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\), trong đó đại lượng \(a\) là


Câu 12 Thông hiểu

Một vật chuyển động thẳng đều có tốc độ \(v\), quãng đường vật đi được trong thời gian t là


Câu 14 Nhận biết

 Trong các đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?


Câu 15 Vận dụng

 Một lò xo có độ cứng \(k = 40N/m\), chọn mốc thế năng ở vị trí lò xo không biến dạng thì khi lò xo dãn \(3cm\) thế năng đàn hồi của lò xo bằng


Câu 16 Vận dụng

 Một vật nhỏ trọng lượng \(2N\) rơi tự do. Độ biến thiên động lượng của vật trong 1 giây đầu tiên bằng


Câu 17 Nhận biết

 Một vật khối lượng m ở nơi có gia tốc trọng trường \(g\). Khi vật ở độ cao \(z\) so với mốc thế năng thì thế năng trọng trường của vật có biểu thức là: