Đề thi học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: địa lí dân cư, công nghiệp, dịch vụ, môi trường - sự phát triển bền vững

Câu 1 Nhận biết

Tài nguyên nào sau đây không bị hao kiệt?


Câu 3 Thông hiểu
Câu 4 Thông hiểu

Đâu không phải là trung tâm buôn bán lớn của thế giới?


Câu 10 Nhận biết
Câu 13 Nhận biết

Việc phân chia tài nguyên thiên nhiên thành tài nguyên đất, nước,khí hậu, sinh vật, khoáng sản là sự phân loại dựa vào


Câu 18 Nhận biết

Nhân tố nào sau đây không có tác động đến lựa chọn loại hình vận tải, hướng và cường độ vận chuyển?


Câu 19 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở mọi quốc gia trên thế giới?


Câu 20 Nhận biết

Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là


Câu 21 Vận dụng

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2017 là 1,1% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2018 là 7703 triệu người . Số dân của năm 2019 sẽ là


Câu 22 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2014

(Đơn vị: %)

Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao dộng phân theo khu vực kinh tế của hai nước trên năm 2014 là


Câu 23 Vận dụng

Cho biết dân số của một quốc gia năm 2019 có 985 triệu người nam và 872 triệu người nữ. Tỉ số giới tính của quốc gia đó là


Câu 24 Vận dụng

Việt Nam có tỉ suất sinh là 19 %o và tỉ suất tử là 6 %o, vậy tỉ suất gia tăng tự nhiên là


Câu 25 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng của một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới qua các năm, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Câu 27 Vận dụng

Cho bảng số liệu

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH

CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Nước Khách du lịch đến (triệu lượt) Doanh thu du lịch (tỉ USD)
Pháp 83,8 66,8
Tây Ban Nha 65,0 65,1
Hoa Kì 75,0 220,8
Trung Quốc 55,6 56,9
Anh 32,6 62,8
Mê-hi-cô 29,3 16,6

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu?


Câu 29 Vận dụng

Muốn phát triển kinh tế ở miền núi thì ngành nào sau đây phải đi trước một bước?


Câu 30 Vận dụng

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là


Câu 31 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Tổng giá trị và cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của 5 nước đứng đầu thế giới năm 2015

(Đơn vị: tỉ USD)

Nhận xét nào sau đây không đúng:


Câu 32 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng cao

Sự phát triển của quốc gia nào sau đây là ví dụ điển hình nhất để chứng minh cho quan điểm hoàn cảnh địa lí quyết định là sai lầm?


Câu 36 Vận dụng cao

Toàn cầu hóa và khu vực hóa thúc đẩy mạnh mẽ nhất ngành nào dưới đây phát triển?


Câu 38 Vận dụng cao

Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất công nghiệp, nhân tố tiến bộ khoa học kĩ thuật đóng vai trò như thế nào?


Câu 39 Vận dụng cao