Đề thi học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: công nghiệp, dịch vụ và môi trường - sự phát triển bền vững

Câu 2 Nhận biết

Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với hoạt động:


Câu 3 Nhận biết

Tiêu chí nào không dùng để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải:


Câu 7 Nhận biết

Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành


Câu 12 Nhận biết

Ở xứ lạnh, về mùa đông loại hình vận tải nào sau đây không thể hoạt động được?


Câu 14 Thông hiểu

Nhân tố nào sau đây quyết định tới sự phát triển và phân bố công nghiệp?


Câu 22 Nhận biết

Để đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ cần có vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là gì ?


Câu 27 Thông hiểu

Đâu không phải là dấu hiệu cảnh báo về khủng hoảng môi trường và mất cân bằng sinh thái hiện nay?     


Câu 29 Vận dụng

Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây ?


Câu 30 Vận dụng

Cho biểu đồ sau

Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của nước ta phân theo nhóm ngành A, B giai đoạn 1985-2014

Nhận xét nào sau đây không chính xác?


Câu 32 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Tổng giá trị và cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của 5 nước đứng đầu thế giới năm 2015

(Đơn vị: tỉ USD)

Nhận xét nào sau đây không đúng:


Câu 35 Vận dụng

Từ Ô-det-xa đến Mum-bai, đi vòng qua Châu Phi mất 11818 hải lí, nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)


Câu 36 Vận dụng

Sự phát triển của khoa học kĩ thuật làm cho danh mục tài nguyên thiên nhiên có xu hướng:


Câu 37 Vận dụng

Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do sự


Câu 38 Vận dụng

Là học sinh, em có giải pháp thiết thực nào để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu?

1. Đi bộ hay xe đạp khi di chuyển ở cự ly gần.

2. Hạn chế thải rác vì rác khi phân hủy sẽ tạo ra khí Mê-tan, gây hiệu ứng nhà kính.

3. Tham gia nhiệt tình phong trào trồng và chăm sóc cây xanh.

4. Tích cực đi xe máy tham gia giao thông.

5. Vứt rác không đúng nơi quy định, thường xuyên không tắt điện trong lớp.

Có tất cả có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?


Câu 39 Vận dụng cao

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?