Đề thi học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: công nghiệp, dịch vụ và môi trường - sự phát triển bền vững

Câu 3 Nhận biết

Nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp là


Câu 5 Nhận biết

Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của


Câu 7 Nhận biết

Sự phân bố mạng lưới đường sắt trên thế giới phản ánh khá rõ sự phân bố của ngành nào ở các nước ta và châu lục ?


Câu 8 Nhận biết

Để đo giá trị của hàng hóa và dịch vụ cần có vật ngang giá. Vật ngang giá hiện đại là gì ?


Câu 9 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào sau đây được cho là tiền đề của tiến bộ khoa học kĩ thuật ?


Câu 11 Nhận biết

Nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người là:


Câu 18 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?


Câu 23 Nhận biết

Ngành dịch vụ nào dưới đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh:


Câu 25 Nhận biết

Tiêu chí nào không dùng để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải:


Câu 26 Thông hiểu
Câu 30 Nhận biết
Câu 31 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới qua các năm

(Đơn vị: %)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới trong 2 năm?


Câu 32 Vận dụng

Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây ?


Câu 34 Vận dụng

Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào sau đây ?


Câu 38 Vận dụng

Ý nào dưới đây là nguyên nhân làm cho diện tích đất trồng, đồi núi trọc tăng nhanh và thúc đẩy quá trình hoang mạc hóa ở nước ta ?


Câu 39 Vận dụng cao

Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất công nghiệp, nhân tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu là