Đề thi giữa kì 2 - lần 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Dịch vụ và Mội trường - sự phát triển bền vững

Câu 2 Nhận biết

Nguyên nhân chủ yếu khiến tài nguyên rừng bị suy giảm về diện tích, chất lượng và hiện tượng hoang hoá ngày càng phổ biến ở các nước đang phát triển là:


Câu 4 Nhận biết

Nhân tố nào ảnh hưởng sâu sắc nhất tới hoạt động của các phương tiện vận tải hàng không?


Câu 6 Thông hiểu

Ngành giao thông đường biển có khối lượng hàng hóa luân chuyển rất lớn là do


Câu 7 Nhận biết

Tiêu chí nào không dùng để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải:


Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Nhân tố có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người là:


Câu 11 Nhận biết

Đâu là mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của các nước đang phát triển


Câu 12 Thông hiểu

Ở xứ lạnh, về mùa đông, loại hình vận tải nào sau đây không thể hoạt động được ?


Câu 14 Nhận biết

Các khu vực có tỉ trọng buôn bán so với toàn thế giới và nội vùng lớn nhất là


Câu 18 Nhận biết

Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với hoạt động:


Câu 19 Nhận biết

Sự phát triển của ngành vận tải đường ống gắn liền với nhu cầu vận chuyển


Câu 21 Vận dụng

Cho bảng số liệu

SỐ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VÀ DOANH THU DU LỊCH

CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014

Nước Khách du lịch đến (triệu lượt) Doanh thu du lịch (tỉ USD)
Pháp 83,8 66,8
Tây Ban Nha 65,0 65,1
Hoa Kì 75,0 220,8
Trung Quốc 55,6 56,9
Anh 32,6 62,8
Mê-hi-cô 29,3 16,6

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu?


Câu 24 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Tổng giá trị và cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa của 5 nước đứng đầu thế giới năm 2015

(Đơn vị: tỉ USD)

Nhận xét nào sau đây không đúng:


Câu 25 Vận dụng

Ở Việt Nam tuyến đường ô tô quan trọng nhất có ý nghĩa với cả nước là


Câu 27 Vận dụng

Sự phát triển của khoa học kĩ thuật làm cho danh mục tài nguyên thiên nhiên có xu hướng: