Đề thi giữa kì 2 - lần 1 - Đề số 3

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Công nghiệp

Câu 1 Nhận biết

Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào ?


Câu 7 Nhận biết

Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư là đặc điểm nổi bật của


Câu 9 Thông hiểu

Nhân tố nào sau đây quyết định tới sự phát triển và phân bố công nghiệp?


Câu 10 Thông hiểu

Ngành công nghiệp nào sau đây thường gắn chặt với nông nghiệp


Câu 15 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:
            Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới giai đoạn 1950 – 2013

Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng:


Câu 16 Vận dụng

Sự phân bố của ngành công nghiệp nào sau đây không phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí nguồn nguyên liệu


Câu 18 Vận dụng

Nhân tố có tác động lớn nhất đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam 


Câu 19 Vận dụng

Cho biểu đồ sau

Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của nước ta phân theo nhóm ngành A, B giai đoạn 1985-2014

Nhận xét nào sau đây không chính xác?


Câu 20 Vận dụng cao

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?