Đề thi giữa kì 2 - lần 1 - Đề số 2

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Công nghiệp

Câu 1 Nhận biết

Ngành công nghiệp thực phẩm thường đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu và giá trị sản xuất công nghiệp ở


Câu 3 Nhận biết

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có trình độ cao nhất, quy mô lớn nhất ?


Câu 6 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?


Câu 8 Nhận biết

Nhân tố tác động tới việc lựa chọn vị trí các xí nghiệp, hướng chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp là


Câu 11 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu

Nhân tố nào sau đây quyết định tới sự phát triển và phân bố công nghiệp?


Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới qua các năm

(Đơn vị: %)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới trong 2 năm?


Câu 17 Vận dụng

Nhân tố có tác động lớn nhất đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam 


Câu 18 Vận dụng

Sự phát triển của công nghiệp thực phẩm sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của ngành nào sau đây ?


Câu 19 Vận dụng

Trong xu thế hội nhập theo hướng toàn cầu hòa hiện nay, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đến sự phân bố công nghiệp


Câu 20 Vận dụng cao

Để khai thác tốt nhất các điều kiên tự nhiên, kinh tế xã – hội và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất công nghiệp, nhân tố đóng vai trò quan trọng hàng đầu là