Đề thi giữa kì 2 - lần 1 - Đề số 1

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Công nghiệp

Câu 1 Nhận biết

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có trình độ cao nhất, quy mô lớn nhất ?


Câu 3 Thông hiểu

Ngành công nghiệp nào sau đây thường gắn chặt với nông nghiệp


Câu 4 Nhận biết

Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào ?


Câu 5 Nhận biết

Nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp là


Câu 6 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?


Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết

Bao gồm khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ là đặc điểm của


Câu 11 Nhận biết

Ngành công nghiệp thực phẩm thường đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu và giá trị sản xuất công nghiệp ở


Câu 12 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào là tiền đề của tiến bộ khoa học – kĩ thuật?


Câu 16 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:
            Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới giai đoạn 1950 – 2013

Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng:


Câu 17 Vận dụng

Phát triển công nghiệp dệt - may sẽ có tác động mạnh tới ngành công nghiệp nặng nào sau đây ?


Câu 18 Vận dụng

Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều ở vùng nào ?