Đề kiểm tra học kì I - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 40 phút

Phạm vi kiểm tra: chương 1+2+3+4

Câu 3 Thông hiểu

Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron 1s22s22p3, công thức hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất là        


Câu 4 Thông hiểu

Cấu hình electron của nguyên tố Na (Z = 11) là:


Câu 5 Thông hiểu

Các nguyên tố xếp chu kỳ 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:


Câu 6 Thông hiểu

Trong bảng hệ thống tuần hoàn, trong 1 phân nhóm chính (nhóm A) theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì


Câu 8 Thông hiểu

Ion X có 18 electron và 16 proton, mang điện tích là


Câu 9 Nhận biết
Câu 12 Thông hiểu

Để đạt đến trạng thái bền vững theo quy tắc bát tử, nguyên tử Al cần


Câu 13 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu

Điện hoá trị của canxi (Ca) trong CaCl2 là:


Câu 17 Thông hiểu

Cho các nhận xét sau:

(1) Một nguyên tử có điện tích hạt nhân là +1,6a.10-19 culong thì số proton trong hạt nhân là a.

(2) Trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số nơtron.

(3) Khi bắn phá hạt nhân người ta tìm thấy một loại hạt có khối lượng gần bằng khối lượng của proton, hạt đó là electron.

(4) Trong nguyên tử bất kì thì điện tích của lớp vỏ luôn bằng điện tích của hạt nhân nhưng ngược dấu.

Số nhận xét đúng là:


Câu 18 Nhận biết

Kiểu liên kết tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung được gọi là


Câu 22 Thông hiểu

Cho X có cấu hình e: [Ne]3s23p4. Hỏi X thuộc nguyên tố nào?


Câu 23 Thông hiểu

Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là:


Câu 24 Vận dụng

Tính khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử lưu huỳnh (gồm 16 proton, 16 notron, 16 electron)


Câu 25 Vận dụng

Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 10B ( x1 %) và 11B ( x2 %) nguyên tử khối trung bình của B là 10,8. x1


Câu 26 Vận dụng

Trong tự nhiên, clo (Cl) có hai đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Mỗi đồng vị đó lần lượt chiếm 75% và 25%. Nguyên tử khối trung bình của clo là: 


Câu 27 Vận dụng

Trong anion X có tổng số hạt cơ bản là 53, số hạt mang điện chiếm 66,04%. Cấu hình electron của X


Câu 28 Vận dụng

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố X là 40. X là nguyên tố hóa học nào dưới đây?


Câu 29 Vận dụng

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Y là              


Câu 30 Vận dụng

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Điện tích hạt nhân của X là:


Câu 31 Vận dụng

Nguyên tố ở chu kỳ 5, nhóm VIA có cấu hình electron hóa trị là


Câu 32 Vận dụng

A và B là hai nguyên tố ở cùng một nhóm và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử của A và B bằng 32. Cấu hình electron A là


Câu 33 Vận dụng

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 34 Vận dụng

Cho nguyên tố H (Z = 1) và nguyên tố S (Z = 16). Hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố là


Câu 35 Vận dụng

Thực hiện các thí nghiệm sau

a. Nung nóng KNO3

b. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư

c. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

d. Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch FeCl2

e. Cho Si vào dung dịch NaOH

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là


Câu 36 Vận dụng

Hòa tan 12,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là


Câu 37 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm ba kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO2 và NO. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 18,2. Thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 37,8% (d = 1,242 g/ml) cần dùng là


Câu 38 Vận dụng cao

Cho 16,3 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc nhóm IA và ở 2 chu kì kế tiếp vào nước dư thu được 5,6 lít H2 ở đktc và dung dịch X. Tên của 2 kim loại là:


Câu 39 Vận dụng cao

Trong anion XY32- có 30 proton. Trong nguyên tử X cũng như Y có số proton bằng số notron. X và Y là nguyên tố nào sau đây?           


Câu 40 Vận dụng cao

Hợp chất M được tạo thành từ cation X+ và anion Y3-. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố phi kim tạo nên. Tổng số p trong X+ là 11, trong Y3- là 47. Hai nguyên tố trong Y3- thuộc 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn và cách nhau 7 đơn vị. Công thức hợp chất M là