Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 + 2

Câu 1 Thông hiểu

Tổng số elecron trong ion NO3- là (Cho: 7N, 8O): 


Câu 3 Nhận biết

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt sau:


Câu 8 Thông hiểu

Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:  


Câu 10 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Nhận biết

Chọn cấu hình electrron của nguyên tố khí hiếm trong số các cấu hình electron của nguyên tử sau:


Câu 16 Nhận biết

Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào?


Câu 18 Nhận biết

Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:


Câu 19 Thông hiểu

Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là 1s22s22p63s2 thì nguyên tố đó thuộc:


Câu 20 Thông hiểu

Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức  RO2. Nguyên tố R  đó là:


Câu 21 Vận dụng

Tổng số hạt mang điện của phân tử XCl3 là 116. Biết số hiệu nguyên tử của clo là 17. Điện tích hạt nhân X là


Câu 22 Vận dụng

Trong tự nhiên brom có hai đồng vị là \({}_{35}^{79}{\text{Br}}\) và \({}_{35}^{81}{\text{Br}}\), nguyên tử khối trung bình của brom là 79,986. Nếu nguyên tử khối mỗi đồng vị có giá trị bằng số khối thì tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị \({}_{35}^{79}{\text{Br}}\) là


Câu 23 Vận dụng

Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?


Câu 24 Vận dụng

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là


Câu 25 Vận dụng

Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng các hạt là 52. X là


Câu 26 Vận dụng

Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái cơ bản, số lớp electron của X là?


Câu 27 Vận dụng

Dãy nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải


Câu 28 Vận dụng

Cho 4,4 g hỗn hợp 2 kim loại nhóm IIA thuộc hai chu kì liên tiếp với dung dịch HCl dư cho 3,36 lít khí H2(đktc). Hai kim loại là?


Câu 29 Vận dụng cao

Phân tử M2X tạo thành từ M+ và X2-. Trong phân tử M2X có tổng số hạt cơ bản là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M+ lớn hơn số khối của X2- là 23. Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn trong X2- là 31 hạt. Công thức hóa học của M2X là


Câu 30 Vận dụng cao

Phân tử MX3 có tổng số hạt proton, nơtron và electron bằng 196, trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn của M là 8. Tổng số hạt trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Số khối của X là