Đề kiểm tra 45 phút chương 3: Liên kết hóa học

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Liên kết hóa học

Câu 1 Thông hiểu

Quá trình hình thành liên kết nào dưới đây được mô tả đúng?


Câu 4 Thông hiểu

Nước đá khô thường được dùng để làm lạnh, giữ lạnh nhằm vận chuyển và bảo quản các sản phẩm dễ hư hỏng vì nhiệt độ. Nước đá khô được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp thực phẩm, thủy hải sản và còn được dùng để bảo quản vắc xin, dược phẩm trong ngành Y tế – dược phẩm. Thành phàn nước đá khô là CO2, hãy chỉ ra nội dung sai.


Câu 5 Nhận biết

Liên kết hóa học trong phân tử Br2 thuộc loại liên kết


Câu 6 Thông hiểu

Trong số các chất sau: HF, CaO, CH4, N2, Số lượng các chất có liên kết cộng hóa trị và liên kết ion lần lượt là


Câu 8 Nhận biết

Ion nào sau đây là ion đa nguyên tử


Câu 10 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Ion nào là ion đơn nguyên tử?


Câu 12 Thông hiểu

Điện hóa trị của Al trong hợp chất AlCl3


Câu 14 Nhận biết

Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nhôm và nhóm nitrat (NO3-) là: 


Câu 16 Nhận biết

Kiểu liên kết tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung được gọi là


Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết

Chất nào chỉ chứa liên kết đơn?


Câu 22 Vận dụng

Cho các ion: Na+, Mg2+, Al3+, Ca2+,  S2-, Cl-, O2-. Số ion có 10e là:


Câu 23 Vận dụng

Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion K+ (Z = 19) là:


Câu 24 Vận dụng

Cho độ âm điện các chất : Be (1,57), Al (1,61), Mg (1,31), Cl (3,16), N (3,04), H (2,2), S (2,58), O (3,44). Chất có liên kết ion là


Câu 25 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Trong phân tử CH4 có bao nhiêu liên kết ?


Câu 29 Vận dụng

Số oxi hóa của nguyên tử C trong CO2, H2CO3, HCOOH, CH4 lần lượt là


Câu 30 Vận dụng cao

Cho các nguyên tố : Na (0,93), Ca (1,00), H (2,2), O (3,44), S (2,58) có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn 82 mà trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị?