Đề kiểm tra 45 phút chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Số câu: 29 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Câu 1 Nhận biết

Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng…


Câu 3 Nhận biết

Nhóm gồm những nguyên tố phi kim điển hình là:


Câu 4 Thông hiểu

Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA có cấu hình electron là


Câu 5 Nhận biết

Trong một chu kì khi đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất của nguyên tố đối với oxi:


Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Thông hiểu

Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức  RO2. Nguyên tố R  đó là:


Câu 12 Thông hiểu

Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron 1s22s22p3, công thức hợp chất khí với hidro và công thức oxit cao nhất là        


Câu 13 Nhận biết

Số nguyên tố thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn là


Câu 14 Thông hiểu

Hiđroxit nào sau đây có tính axit mạnh nhất?


Câu 15 Nhận biết

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:


Câu 16 Nhận biết

Trong một chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử, số oxi hóa cao nhất của các nguyên tố nhóm A trong oxit biến đổi như thế nào?


Câu 17 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

(1) Nhóm IIIA là tập hợp những nguyên tố mà nguyên tử có 3e hóa trị.

(2) Trong phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Fe là chất bị khử.

(3) Tất cả các nguyên tố nhóm IA đều là kim loại điển hình.

(4) Trong 1 nhóm A, độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

(5) Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm B có tối đa bằng 2.

Số phát biểu không đúng là


Câu 19 Nhận biết

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là


Câu 20 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 7,30 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm X, Y (MX < MY) thuộc hai chu kì liên tiếp vào 200 gam nước thu được dung dịch Z và 7,84 lít khí hidro (đktc). Nồng độ phần trăm của YOH trong dung dịch Z là


Câu 21 Vận dụng

Nhóm nguyên tố mà nguyên tử của nó có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s1


Câu 22 Vận dụng

Cho các nguyên tố: X (Z = 12), Y (Z = 8), R (Z = 19), T (Z = 15). Dãy sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần là


Câu 23 Vận dụng

Dãy sắp xếp các nguyên tử theo chiều bán kính giảm dần là (Mg (Z=12), S (Z=16), Cl (Z=17), F (Z=9)).


Câu 24 Vận dụng

Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np3. Trong hợp chất khí với hidro thì hidro chiếm 17,647% về khối lượng. R là


Câu 25 Vận dụng

Nguyên tố Y tạo hợp chất khí với hiđro có công thức YH3. Trong hợp chất oxit cao nhất Y chiếm 25,92% về khối lượng. Xác định Y?


Câu 26 Vận dụng

Dãy nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải


Câu 27 Vận dụng

Cho 3,9g một kim loại kiềm, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit khí hiđro (ở đktc). Kim loại đó là


Câu 29 Vận dụng cao

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?