Đề kiểm tra 45 phút chương 1: Nguyên tử

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Nguyên tử

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Thông hiểu

Số electron tối đa của một lớp (n là số thứ tự lớp) là :


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu

Cho cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2                                                       

(b) 1s2

(c) 1s22s2                                                                                

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2                                                                      

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy cấu hình electron nguyên tử là của nguyên tố kim loại?


Câu 5 Nhận biết

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Số hiệu nguyên tử của X là?


Câu 6 Thông hiểu

Đồng vị nào của X có tỉ lệ giữa số hạt proton và số hạt nơtron là 7/8:


Câu 8 Nhận biết

Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt sau:


Câu 9 Nhận biết

Số electron tối đa trên các phân lớp s,p,d,f lần lượt là 


Câu 10 Thông hiểu

Nguyên tử kali có 19 proton, 19 electron và 20 notron. Số khối của nguyên tử kali là


Câu 11 Nhận biết
Câu 13 Nhận biết

Phân lớp nào sau đây bán bão hòa?


Câu 14 Nhận biết

Kí hiệu nguyên tử biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:


Câu 16 Thông hiểu

Tổng số elecron trong ion NO3- là (Cho: 7N, 8O): 


Câu 18 Thông hiểu

Cho 1u = 1,66.10-27 kg. Nguyên tử khối của Neon là 20,179. Vậy khối lượng theo đơn vị kg của Neon là


Câu 20 Thông hiểu

Nguyên tử kali có 19 proton, 19 electron và 20 nơtron. Số khối của nguyên tử kali là


Câu 21 Vận dụng

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là :


Câu 22 Vận dụng

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị \({}_1^2H\)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị \({}_1^2H,\,\,{}_1^1H\)), cho M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 g/ml ?


Câu 23 Vận dụng

Trong tự nhiên, bạc có 2 đồng vị là 109Ag (chiếm 44%) và AAg. Biết khối lượng nguyên tử trung bình của Ag là 107,88. Số khối A của đồng vị thứ 2 là:


Câu 24 Vận dụng

Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?


Câu 25 Vận dụng

Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 13+, số khối 27 có số electron lớp ngoài cùng là


Câu 26 Vận dụng

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là


Câu 27 Vận dụng

Cho nguyên tố có Z = 20. Hỏi nguyên tử của nguyên tố này có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?


Câu 28 Vận dụng

Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X có công thức là M2O là 140, trong phân tử X thì tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Vậy X là


Câu 29 Vận dụng cao

Nguyên tử Au có bán kính và khối lượng mol nguyên tử lần lượt là 1,44A và 197 g/mol. Biết khối lượng riêng của Au là 19,36 g/cm3. Hỏi các nguyên tử Au chiếm bao nhiêu phần trăm trong tinh thể ?


Câu 30 Vận dụng cao

Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n - p = 4, trong hạt nhân của A có n’ = p’. Tổng số proton trong MAx là 58. Công thức của MAx