Đề kiểm tra 15 phút HK II - Đề số 2

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Tuần 21, 22