Đề kiểm tra 15 phút chương Oxi - lưu huỳnh- Đề số 2

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương Oxi - lưu huỳnh

Câu 1 Thông hiểu

Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hiđro là thể hiện


Câu 2 Nhận biết

Cặp kim loại nào dưới đây thụ động trong H2SO4 đặc, nguội ?


Câu 4 Thông hiểu

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?


Câu 6 Nhận biết

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của oxi là:


Câu 7 Thông hiểu

Trong acquy chì chứa dung dịch axit sunfuric. Khi sử dụng acquy lâu ngày thường acquy bị “cạn nước”. Để bổ sung nước cho acquy, người ta cho thêm vào acquy chất nào sau đây?


Câu 8 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong khí oxi dư thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã phản ứng là


Câu 9 Vận dụng

Cho khí X đi qua dung dịch KI có pha thêm hồ tinh bột, dung dịch chuyển màu xanh. X là khí nào sau đây?


Câu 10 Vận dụng

Thể tích khí SO2 (đktc) lớn nhất cần cho vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M để thu được 15 gam kết tủa là


Câu 11 Vận dụng

Cho 2,81 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan tạo thành là:


Câu 12 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 2,975 gam hỗn hợp Zn, Al bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 1,904 lít SO2 và 0,16 gam S. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là