Đề kiểm tra 15 phút chương halogen - Đề số 2

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: bài khái quát về nhóm halogen đến bài tập về muối halogen

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VIIA (halogen) là


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu

Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen tăng dần theo thứ tự sau:


Câu 6 Vận dụng

Cho khí clo hấp thụ hết trong dung dịch NaOH dư, đun nóng (100oC) thu được dung dịch có chứa 11,7 gam muối NaCl. Thể tích khí clo đã hấp thụ là


Câu 7 Vận dụng

Cho axit H2SO4 đặc, dư tác dụng vừa đủ với 29,25 gam NaCl đun nóng. Khí thu được hòa tan vào 73 gam H2O. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch thu được là


Câu 8 Vận dụng

Để loại khí HCl có lẫn trong khí Cl2, ta dẫn hỗn hợp khí qua


Câu 9 Vận dụng

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa;

(b) Axit flohiđric là axit yếu;

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng;

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa -1, +1, +3, +5, +7;

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F-, Cl-, Br-, I-.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là


Câu 10 Vận dụng

Nung nóng m gam kali clorat đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng giảm so với m là:


Câu 11 Vận dụng

Hòa tan 2,67 gam hỗn hợp NaI và NaCl vào nước được dung dịch X. Cho Br2 vừa đủ vào X thu được muối Y có khối lượng nhỏ hơn khối lượng muối ban đầu là 0,47 gam. Khối lượng NaCl trong hỗn hợp đầu là


Câu 12 Vận dụng

Cho 200 ml dung dịch AgNO3 0,1M tác dụng với 100 ml dung dịch FeCl2 0,1M thu được chất rắn có khối lượng là