Đề kiểm tra 15 phút chương công nghiệp - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Công nghiệp