Đề kiểm tra 15 phút chương công nghiệp - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương: Công nghiệp

Câu 2 Nhận biết

Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư là đặc điểm nổi bật của


Câu 5 Nhận biết

Nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp là


Câu 7 Nhận biết

Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công nghiệp điện tử - tin học ?


Câu 8 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới qua các năm

(Đơn vị: %)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới trong 2 năm?


Câu 10 Vận dụng cao

Ở nước ta, ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước?