Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Phản ứng oxi hóa khử - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Câu 2 Thông hiểu
Câu 4 Nhận biết

Cho quá trình NO3- + 3e + 4H+ → NO + 2H2O, đây là quá trình


Câu 5 Thông hiểu

Cho phản ứng: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần lượt là


Câu 6 Thông hiểu

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch  tác dụng được với chất nào sau đây không xảy ra phản ứng oxi hóa khử:


Câu 10 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp gồm Al và Zn bằng H2SO4 đặc nóng thu được 7,616 lít SO2 (đktc), 0,64 gam S và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là: