Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Liên kết hóa học - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Liên kết hóa học

Câu 3 Nhận biết

Kiểu liên kết tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung được gọi là


Câu 4 Nhận biết

Ion nào là ion đơn nguyên tử?


Câu 5 Thông hiểu

Để đạt đến trạng thái bền vững theo quy tắc bát tử, nguyên tử Al cần


Câu 6 Thông hiểu

Cho dãy các chất : N2, H2, NH3, CO2, HCl, H2O, C2H4. Số chất mà phân tử chỉ chứa liên kết đơn là :


Câu 8 Vận dụng

Cho các ion: Na+, Mg2+, Al3+, Ca2+,  S2-, Cl-, O2-. Số ion có 10e là:


Câu 9 Vận dụng
Câu 10 Vận dụng

Số oxi hóa của N, O, S, Cl, Br, Cr, Mn trong các chất và ion: NH4+, CH3COOH, SO42–, Cl2, KBrO3, K2Cr2O7, K2MnO4 lần lượt là: