Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Nguyên tử - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Nguyên tử

Câu 1 Thông hiểu

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 6. A và B là các nguyên tố:


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Thông hiểu

Cho cấu hình electron của các nguyên tử sau :

(X) 1s22s22p63s23p3                        

(Y) 1s22s22p63s23p64s1

(Z) 1s22s22p63s2                      

(T) 1s22s22p63s23p63d84s2

Dãy các cấu hình electron của các nguyên tử kim loại là :


Câu 5 Thông hiểu

Cho X có cấu hình e: [Ne]3s23p4. Hỏi X thuộc nguyên tố nào?


Câu 6 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Vận dụng

Ion X2- có 18 electron. Trong ion X2-, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Số khối của hạt nhân nguyên tử X là


Câu 10 Vận dụng

Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng các hạt là 52. X là