Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Nguyên tử - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Nguyên tử

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Số electron tối đa trên các phân lớp s,p,d,f lần lượt là 


Câu 3 Thông hiểu

Nguyên tử của nguyên tố hóa học nào sau đây có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s1


Câu 5 Thông hiểu

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 6. A và B là các nguyên tố:


Câu 7 Thông hiểu

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố:


Câu 8 Thông hiểu

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron:


Câu 9 Vận dụng

Cho Zn có số hiệu nguyên tử bằng 30. Cấu hình của ion Zn2+


Câu 10 Vận dụng

Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 77, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cho các phát biểu sau:

(a) Nguyên tử X có số khối là 53.                                          

(b) Nguyên tử X có 7 electron s.

(c) Lớp M của nguyên tử X có 13 electron.                           

(d) X là nguyên tố s.

(e) X là nguyên tố kim loại.                                                    

(f) X có 4 lớp electron.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là