Câu 7 trang 78 SGK Tin học lớp 8


Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.

Độ lệch chuẩn là một khái niệm rất quan trọng trong đánh giá dữ liệu thống kê.
Giả sử ta có bộ dữ liệu thống kê gồm n phần tử có giá trị tương ứng là x1, x2, …, xn. Kí hiệu xTB là giá trị trung bình của x1, x2, …, xn. Khi đó độ lệch chuẩn của bộ dữ liệu trên được tính theo công thức

\(\sqrt {{{\sum\nolimits_{i = 1}^n {{{\left( {{x_i} - {x_{tb}}} \right)}^2}} } \over n}}\)

(căn bậc hai của tổng các bình phương độ lệch từng phần tử so với giá trị trung bình chia cho số phần tử).

Hãy viết chương trình tính độ lệch chuẩn của dữ liêu thống kê về mức thu nhập của các hộ gia đình nêu ở Ví dụ 1(SGK tin học 8, trang73).

Lưu ý: Giá trị độ lệch chuẩn phản ánh mức độ thu nhập của các hộ gia đình trong 1 địa phương nêu ở ví dụ 1, nếu giá trị độ lệch chuẩn lớn thì mức độ phân hóa giàu nghèo của địa phương càng rõ rệt (độ chênh lệch về mức thu nhập của người giàu và người nghèo lớn).

Lời giải :

BEGIN

xtb:=xtb/n;

writeln('-------------------------------------------------------');

writeln('=> Thu nhap trung binh cua cac ho: ');

writeln(xtb:16:2);

writeln('-------------------------------------------------------');

writeln('=> Do lech tung ho so voi thu nhap trung binh: ');

for i:=1 to n do

writeln('Ho ',i,': ',x[i]-xtb:10:2);

dlc:=0;

for i:=1 to n do

dlc:=dlc+sqr(x[i]-xtb);

dlc:=sqrt(dlc/n);

writeln('-------------------------------------------------------');

writeln('=> Do lech chuan ve muc thu nhap cuatung ho gia dinh: ');

writeln(dlc:16:2);

writeln('-------------------------------------------------------');

readln

END.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 9: Làm việc với dãy số

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài